ტექნიკური მომსახურება

აუდიოსისტემის მომსახურება

1. აუდიოსისტემის რეგულარული ტესტირება;
2. სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
3. სისტემაში აღმოჩენილი ხარვეზების დაუყონებლივ აღმოფხვრა.
4. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით.
5. სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები