ტექნიკური მომსახურება

გენერატორის მომსახურება

1. ჰაერის ფილტრების, ზეთის ფილტრების, საცხებ-საპოხი მასალების, ტენის, საცირკულაციო ძრავის და აკუმულატორის შეცვლა/ შეკეთება.
2. ყოველთვიური საავარიო გაშვება
3. დანადგარის სრულფასოვან ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მომსახურება.
4. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით.
5. სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები