ტექნიკური მომსახურება

ვიდეოსისტემის მომსახურება

1. სისტემის მუდმივი მონიტორინგი;
2. ვიდეოთვალების პერიოდული გაწმენდა;
3. გამოსახულების/რაკურსის შემოწმება და გასწორება;
4. პროგრამული უზრუნველყოფა (ჩანაწერის ამოღების შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში);
5. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების დაცვით.
6. სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები